หลักการและเหตุผล

อุตสาหกรรมการบินใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการให้บริการในธุรกิจการบินให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการทั่วโลกที่มีความต้องการ เดินทางเพิ่มมากขึ้น ในประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งที่ทำการสอนในสาขา วิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์อากาศยาน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบิน การจัดประกวดนวัตกรรมช่วยสร้างช่องทางให้นักศึกษา ได้มีโอกาสนำเสนอความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน รวมทั้งการบริการในธุรกิจการบิน ที่จะสนับสนุนขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศ ให้มีศักยภาพใน การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาค

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะสายการบินแห่งชาติ ดำเนินกลยุทธ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้แนวคิด “การเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม” (Travel Green) และบริษัท แอร์บัส อินดัสตรี ผู้ผลิตอากาศยานชั้นนำซึ่งนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตอากาศยานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสารโดยคำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมในทุกๆ ด้าน ได้ร่วมกันจัดโครงการประกวด “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมใน อุตสาหกรรมการบิน” เพื่อสร้างความยั่งยืนต่ออุตสาหกรรมการบิน และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ออกแบบนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการบินต่อไป

mobile-apps

วัตถุประสงค์

THAIAirways.com

1. สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบิน

THAIAirways.com

2. สนับสนุนให้เยาวชนพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในด้านการวิเคราะห์และ ออกแบบวัตกรรมแก่อุตสาหกรรมการบินในรูปแบบสีเขียว (Green Aviation Innovation) โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

THAIAirways.com

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ สร้างสรรค์นวัตกรรมเชื่อมโยงความรู้จากภาคการศึกษาสู่ภาคธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมการบิน

THAIAirways.com

4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสังคมเครือข่ายของนักศึกษาผู้มีความสามารถในการออกแบบทั้งในเชิงวิศวกรรม และการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

THAIAirways.com

5. ส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสในการนำเสนอผลงานร่วมการประกวดนวัตกรรมระดับสากล

เงื่อนไขการประกวด

การจัดประเภทของการประกวด แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

THAIAirways.com
1. การออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับอากาศยานเพื่อการพาณิชย์
Engineering Design for the Commercial Aircraft

หมายถึง การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สนับสนุนการออกแบบผลิตอากาศยานเพื่อการพาณิชย์, โครงสร้าง และ/หรือ ระบบต่างๆ ของอากาศยาน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

THAIAirways.com
2. การออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอากาศยานเพื่อการพาณิชย์
Product and Facilitating Convenience Design in the Aircraft

หมายถึง การสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกแบบผลิตอุปกรณ์ และ/หรือ สิ่งอำนวย ความสะดวกที่จำเป็นต่อการบริการในห้องโดยสารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

THAIAirways.com
3. การออกแบบการบริการในธุรกิจสายการบิน
Service Provision Design for Airline Business

หมายถึง การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่พัฒนารูปแบบการบริการในด้านต่างๆ ของธุรกิจสายการบิน โดยมุ่งเน้นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานประกวด

ผู้ส่งผลงานประกวดจะต้องเป็นนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และส่งผลงานในนามทีมๆ ละ ไม่เกิน 3 คน

คณะกรรมการตัดสินผลการประกวด

คณะกรรมการตัดสินผลการประกวด ประกอบด้วย

1. ผู้แทนจากบริษัท แอร์บัส

2. ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

3. อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

4. คณะกรรมการจากบริษัท การบินไทยฯ

หลักเกณฑ์การตัดสิน

การประเมินผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีเกณฑ์ประเมิน ดังนี้

1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) 50%
2. ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly) 30%
3. ความเป็นไปได้ในการพัฒนา (Development Feasibility) 20%

เงื่อนไขในการตัดสินผลการประกวด

  1. การพิจารณาของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันสิ้นสุด
  2. ในระหว่างการพิจารณาผลงาน ผู้ส่งผลงานอนุญาตให้คณะกรรมการติดต่อเพื่อขอ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับผลงาน
  3. ผู้ส่งผลงานต้องเป็นเจ้าของผลงานหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงานในการส่งเข้าประกวด รวมถึงส่วนประกอบของผลงานและเนื้อหา ต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายทั้งหมด
  4. การพิสูจน์ผลงานว่าสามารถทำได้จริง เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน เข้าประกวด รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในการพิสูจน์ผลงานของตนเองในการประกวดครั้งนี้ด้วย
  5. ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล เจ้าของผลงานขอรับคืนภายใน 7 วัน ที่บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่
  6. บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนและระยะเวลาการประกวด

สมัครพร้อมส่งแนวคิดผลงานผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.thaiairways.com/tginnovation 16 กรกฎาคม– 31 ตุลาคม 2558
คณะกรรมการคัดเลือกแนวคิดผลงานเข้ารอบรองชนะเลิศ พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลผู้เข้ารอบรองชนะเลิศ ธันวาคม 2558
ผู้เข้ารอบรองชนะเลิศดูงานฝ่ายช่างการบินไทย และพบกรรมการให้คำปรึกษา ธันวาคม 2558
ผู้เข้ารอบรองชนะเลิศสร้างแบบผลงาน 1 มกราคม– 31 พฤษภาคม 2559
ผู้เข้ารอบรองชนะเลิศนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ มิถุนายน 2559
กรรมการตัดสินการประกวด กรกฎาคม 2559
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล สิงหาคม 2559

รางวัลและสิทธิประโยชน์ สำหรับทีมผู้ชนะการประกวดแต่ละประเภท ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ : บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ – ปารีส – ตูลูส พร้อมทัศนศึกษาโรงงานผลิตเครื่องบิน บริษัท แอร์บัสฯ สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ค่าใช้จ่ายที่พักและอาหาร สนับสนุนโดย บริษัท แอร์บัสฯ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ไป - กลับ กรุงเทพฯ – มิลาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ไป - กลับ กรุงเทพฯ – โตเกียว
รางวัลชมเชย : บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ – ภูเก็ต
รางวัลพิเศษสร้างเสริมกำลังใจ : บัตรกำนัล Royal Orchid Travel Gift มูลค่า 5,000 บาท
ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้ารอบรองชนะเลิศ
ประกาศนียบัตร

การประชาสัมพันธ์โครงการ ผ่านสื่อต่างๆ ดังนี้

Line: Official LINE/#ThaiAirways
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ

สมัครและส่งผลงาน

1. กรอกใบสมัครพร้อมแนบผลงานตามรายละเอียดในข้อ 2 ด้านล่างนี้ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiairways.com/tginnovation

2. ส่งผลงานในไฟล์ .zip จำนวน 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 10 MB โดยในไฟล์ .zip ประกอบด้วย

- เอกสารสรุปแนวคิดผลงานตามแบบฟอร์ม เป็นไฟล์นามสกุล .doc จำนวน 1 ไฟล์ [ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ]

- ส่งเอกสารข้อมูลประกอบแนวคิดผลงาน เป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .pdf จำนวน 1 ไฟล์

สมัครและส่งผลงาน

ประมวลภาพ

นำเสนอผลงาน TG Travel Green innovation
นำเสนอผลงาน TG Travel Green innovation
นำเสนอผลงาน TG Travel Green innovation
ผู้ชนะเลิศฯ เยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องบินแอร์บัส และทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ผู้ชนะเลิศฯ เยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องบินแอร์บัส และทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ผู้ชนะเลิศฯ เยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องบินแอร์บัส และทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ผู้ชนะเลิศฯ เยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องบินแอร์บัส และทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ผู้ชนะเลิศฯ เยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องบินแอร์บัส และทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ผู้ชนะเลิศฯ เยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องบินแอร์บัส และทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ผู้ชนะเลิศฯ เยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องบินแอร์บัส และทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ผู้ชนะเลิศฯ เยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องบินแอร์บัส และทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ผู้ชนะเลิศฯ เยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องบินแอร์บัส และทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ผู้ชนะเลิศฯ เยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องบินแอร์บัส และทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ผู้ชนะเลิศฯ เยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องบินแอร์บัส และทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ผู้ชนะเลิศฯ เยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องบินแอร์บัส และทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ผู้ชนะเลิศฯ เยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องบินแอร์บัส และทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ผู้ได้รับรางวัล TG Travel Green Innovation ดูงาน ณ ฝ่ายช่าง สุวรรณภูมิ
ผู้ได้รับรางวัล TG Travel Green Innovation ดูงาน ณ ฝ่ายช่าง สุวรรณภูมิ
ผู้ได้รับรางวัล TG Travel Green Innovation ดูงาน ณ ฝ่ายช่าง สุวรรณภูมิ
ผู้ได้รับรางวัล TG Travel Green Innovation ดูงาน ณ ฝ่ายช่าง สุวรรณภูมิ
ผู้ได้รับรางวัล TG Travel Green Innovation ดูงาน ณ ฝ่ายช่าง สุวรรณภูมิ
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล TG Travel Green Innovation
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล TG Travel Green Innovation
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล TG Travel Green Innovation
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล TG Travel Green Innovation
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล TG Travel Green Innovation
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล TG Travel Green Innovation
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล TG Travel Green Innovation
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล TG Travel Green Innovation
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล TG Travel Green Innovation
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล TG Travel Green Innovation
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล TG Travel Green Innovation


ติดต่อ

ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร กิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

อาคาร 1 ชั้น 2 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

89 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผู้ประสานงาน:

รื่นฤดี เอี่ยมจันทร์ โทร 0-2545-4578

อีเมล์: tgcsr@thaiairways.comBest viewed with Chrome, Safari, Firefox v.14 or higher, Internet Explorer v.9 or higher.