กฎเกณฑ์ของรายการ รอยัล ออร์คิด พลัส

กฎเกณฑ์ในรายการ รอยัล ออร์คิด พลัส จะแนะนำท่านถึงสาระของรายการ และการเข้าร่วมเป็นสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ

1. ผู้สมัครเป็นสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ต้องมีอายุ 2 ปีขึ้นไป และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย หรือประเทศอื่นๆ ที่ไม่มีกฏข้อห้ามในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของรายการสะสมไมล์

2. บริษัทหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ได้

3. สมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส 1 ท่านสามารถมีบัญชีสะสมไมล์ได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น โดยต้องใช้ ชื่อ-นามสกุลจริง และคำนำหน้าชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อของท่าน เพื่อยอมรับกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่ สมาชิกจะต้องแสดงหลักฐานราชการประกอบ

4. การสมัครเป็นสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ท่านจะต้องกรอกใบสมัครให้สมบูรณ์พร้อมลงลายมือชื่อแล้วส่งใบสมัคร มายังศูนย์บริการ รอยัล ออร์คิด พลัส หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ www.thaiairways.com/rop ซึ่ง หมายความว่าท่านได้ยอมรับกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการ ทั้งนี้ การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และตีความกฎเกณฑ์ของรายการ

5. สมาชิกภาพและไมล์สะสมของท่านไม่สามารถโอนไปยังรายการอื่นหรือโอนให้กับบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและไม่อนุญาตให้ทำการขอสะสมไมล์ย้อนหลังกับการบินไทยหรือสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ในเที่ยวบินก่อนวันที่ทำการสมัครเป็นสมาชิก

6. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการส่งข่าวสารรายการ รอยัล ออร์คิด พลัส ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารต่างๆ ให้กับสมาชิกที่ไม่มีรายการทำกิจกรรมในบัญชีตรงตามข้อกำหนดของการบินไทย

7. การบินไทยจะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งหรือการสูญหายของข่าวสารหรือเอกสารรายการต่างๆ อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

8. เพื่อการได้รับหรือรักษาสถานภาพบัตรเงิน จะต้องมีการสะสมไมล์เอกสิทธิ์ 10,000 หรือ 15,000 ไมล์ใน 3 ช่วงเวลาที่การบินไทยกำหนด และสำหรับบัตรทองจะต้องมีการสะสมไมล์เอกสิทธิ์ 50,000 หรือ 80,000 ไมล์ใน 3 ช่วงเวลาที่ทำการบินไทยกำหนด หรือการเดินทาง 40 เที่ยวบินในเส้นทางระหว่างประเทศของการบินไทย ภายใน 1 ปีปฏิทินด้วยบัตรโดยสารที่กำหนด ( ยกเว้นรหัสชั้นโดยสาร V, W, G ) ไมล์เอกสิทธิ์ หมายถึงไมล์สะสมตามระยะทางบินจริงรวมทั้งโบนัสพิเศษจากบัตรโดยสารชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจ เมื่อเดินทางกับการบินไทยและกลุ่มสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ โบนัสพิเศษจากบัตรโดยสารชั้นหนึ่ง หรือชั้นธุรกิจของสายการบินคู่สัญญา บริษัทคู่สัญญา โบนัสจากรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ไม่สามารถนำมาใช้ในการพิจารณาสถานภาพสมาชิก

9. เมื่อท่านได้สมาชิกภาพบัตรเงินของ รอยัล ออร์คิด พลัส ท่านจะได้รับบัตรเงินพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ ในการจัดส่งให้กับท่านทางไปรษณีย์

10. เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกกับทางรายการ รอยัล ออร์คิด พลัส แล้ว ข้อมูลสมาชิกของท่านจะถูกนำมาใช้ในวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือการสื่อสารของการบินไทยคู่ สัญญาธุรกิจ และบุคคลที่ 3 ได้ในขอบเขตที่สมาชิกให้ความยินยอมไว้เมื่อสมัครเป็นสมาชิก

11. กฎเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการ รอยัล ออร์คิด พลัส อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย สำหรับกฎหมายของบางประเทศที่มีข้อห้ามในการเข้าร่วมรายการสะสมไมล์ หรืออาจมีกฎเกณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับรายการ รอยัล ออร์คิด พลัส บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) จะไม่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศดังกล่าว

12. สมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวข้องกับการใช้บริการรางวัลทุกประเภทด้วยตนเอง และบริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) จะไม่รับเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้กับบุคคลใดทั้งสิ้น

13. ไมล์สะสมมีอายุ 3 ปีและจะหมดอายุแบบรายไตรมาส ไมล์ที่สะสมในแต่ละไตรมาสและไม่ได้นำมาใช้ในการแลกรางวัลจะหมดอายุลงในวันสุดท้ายของไตรมาสนั้นในปีที่สาม ซึ่งคือวันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 30 กันยายน และ 31 ธันวาคม

14. บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) อาจเปลี่ยนแปลง แก้ไขกฎเกณฑ์ ข้อบังคับสิทธิประโยชน์ เงื่อนไขในการเข้าร่วมรายการ หรือจำนวนไมล์สะสมของ รอยัล ออร์คิด พลัส ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นๆ อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อไมล์ที่สะสมไปแล้ว หรือต่อรางวัลต่างๆ นอกจากนี้ การบินไทยอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไข ยกเลิกรายการคู่สัญญา หรือรางวัลต่างๆ อาจเพิ่มจำนวนไมล์ที่ใช้ในการแลกรับรางวัลหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และขอจำกัดสิทธิ์ ในการโอนหรือมอบสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ของสมาชิกให้กับบุคคลอื่น อาจเพิ่มหรือระงับช่วงวันเวลาในการเข้าร่วมสะสมไมล์ หรือแลกรับ รางวัลและมีการจำกัดจำนวนที่นั่งในแต่ละเที่ยวบินได้ในทุกกรณี

15. สมาชิกไม่สามารถทำการซื้อ ขาย ประมูลหรือแลกเปลี่ยนรางวัลทั้งหมดของ รอยัล ออร์คิด พลัส รวมทั้งไม่อนุญาตให้มีการชดเชยบัตรโดยสารรางวัลในทุกกรณี การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยึดเอกสารรางวัล เพิกถอดไมล์สะสมที่เหลืออยู่ ปิดบัญชี ยกเลิกสมาชิกภาพ ทั้งนี้อาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่พบว่าสมาชิกมีการดำเนินการเกี่ยวกับรางวัลต่างๆ ของ รอยัล ออร์คิด พลัส ในเชิงพาณิชย์กับบุคคลอื่น

16. การบินไทยและ รอยัล ออร์คิด พลัส จะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัลที่ไม่ได้รับอนุญาต และจะไม่รับผิดชอบต่อการออกบัตรโดยสารรางวัลให้กับผู้มีสิทธิ์รับรางวัลไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

17. รอยัล ออร์คิด พลัส ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติสมาชิกภาพของท่านที่ไม่มีการสะสมไมล์ในช่วงระยะเวลา 2 ปี โดยที่บัญชี รอยัล ออร์คิด พลัส จะถูกปิดโดยอัตโนมัติและไม่สามารถนำไมล์สะสมในบัญชีนั้นมาแลกรับรางวัลได้อีกต่อไป

18. บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกรายการสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส ได้ทุกเมื่อ

1 พฤษภาคม 2552