กฎเกณฑ์และเงื่อนไขการแลกรางวัล

ท่านสมาชิก สามารถสะสมไมล์กับการบินไทย สายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ และสายการบินคู่สัญญา ไมล์สะสมจะถูกหักออกจากบัญชีทันที เมื่อได้รับการยืนยันการสำรองรางวัลหรือก่อนออกบัตรโดยสาร หากไม่มารับบัตรโดยสารภายใน 30 วัน หลังจากยืนยันการสำรองรางวัล ท่านจะต้องติดต่อการบินไทยเพื่อขอยกเลิกและคืนไมล์สะสม ท่านสมาชิกจะต้องมารับรางวัลบัตรโดยสารด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับแทน

ก่อนการออกรางวัลบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลี่ยนวันและเส้นทางบินได้ ทั้งนี้จะต้องอยู่ในโซนเดียวกัน และชื่อของผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องตรงตามเงื่อนไขในการแลกรางวัล

หลังจากการออกรางวัลบัตรโดยสารภายในประเทศไทย ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง หรือเที่ยวบินได้โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารภายในประเทศ มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกบัตรและไม่สามารถขอคืนไมล์สะสมได้

รางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศ มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกบัตรและเมื่อออกบัตรโดยสารแล้วท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง หรือหมายเลขเที่ยวบินได้โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่ง

เมื่อการเดินทางได้เริ่มต้นแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทางหรือขอคืนไมล์สะสมได้

รางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่ยังไม่ได้ใช้เดินทาง สามารถขอคืนไมล์สะสมได้โดยต้องเสียค่าธรรมเนียม

รางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่สูญหายหรือถูกขโมย ไม่สามารถขอคืนไมล์สะสมได้ แต่สามารถออกบัตรโดยสารใบใหม่ได้โดยต้องเสียค่าธรรมเนียม

เมื่อท่านทำการขอคืนไมล์สะสมโดยชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ท่านจึงจะสามารถทำการขอรางวัลใหม่ได้ โดยไมล์สะสมจะคืนเข้าไปในบัญชีท่านภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ไมล์สะสมใดๆ ที่หมดอายุจะไม่สามารถคืนเข้าไปในบัญชีได้

ผู้ถือบัตรโดยสารรางวัลต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆทั้งหมด